“เนรมิตคำได้ดั่งใจ   ประกอบได้ด้วยมือคุณ”
ตรายางประกอบได้ รุ่น เอ็นด์เล็สแสตมป์
 • ชุดอักษรอังกฤษ 30 ตัว (อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 26 ตัว และสัญลักษณ์ต่างๆ 4 ตัว)
 • ชุดตัวเลข 15 ตัว (ตัวเลข 0 – 9 และสัญลักษณ์ต่างๆ 5 ตัว)
 • ประกอบและแยกชิ้นได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว
 • มีให้เลือกถึง 8 ขนาด
 • สามารถประกอบอักษรและตัวเลขเข้าด้วยกันได้
 • สามารถประกอบต่างขนาดกันได้ *
 • มีอักษรและตัวเลขเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย

หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
โปรดสังเกตเครื่องหมายการค้า “SANBY” เพื่อคุณภาพและความ
ทนทานที่สูงกว่า

 

“Creating Your Endless Expressions”
Connectable Stamps | Endless Stamp Series
 • English alphabet stamp set of 30 stamps (26 upper-case letters and 4 symbols)
 • Number stamp set of 15 stamps (0 – 9 and 5 symbols)
 • One-touch connectable / disconnectable
 • Up to 8 sizes available
 • Different types connectable (alphabet-to-number)
 • Different sizes connectable *
 • Individual stamps available separately

Available at Stationery Shops and Department Stores
Please notice a “SANBY” trademark for high quality
and durability.

* ประกอบต่างขนาดกันได้ดังนี้ (Connecting different sizes)

No.00 ⇔ No.0  |  No.1 ⇔ No.2  |  No.3 ⇔ No.4 ⇔ No.5

 ขนาดและระยะที่สำคัญ (Dimensional Specifications)

ENGLISH ALPHABETS – Complete Set (30 Pcs)

Each set includes A-Z and 4 symbols.

– มีอักษรเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย (Individual stamps available separately) –

 ตรายางประกอบได้ – ชุดอักษรอังกฤษ (30 ตัว)

แต่ละชุดประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และสัญลักษณ์ 4 ตัว


NUMERALS – Complete Set (15 Pcs)

Each set includes number 0-9 and 5 symbols.

– มีตัวเลขเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย (Individual stamps available separately) – 

ตรายางประกอบได้ – ชุดตัวเลข (15 ตัว)

แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเลข 0-9 และสัญลักษณ์ 5 ตัว