“เนรมิตคำได้ดั่งใจ   ประกอบได้ด้วยมือคุณ”
ตรายางประกอบได้ รุ่น เอ็นด์เล็สแสตมป์
 • ชุดอักษรอังกฤษ 30 ตัว (อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 26 ตัว และสัญลักษณ์ 4 ตัว)
 • ชุดตัวเลข 15 ตัว (ตัวเลข 0 – 9 และสัญลักษณ์ต่างๆ 5 ตัว)
 • แกนต่อใหญ่พิเศษ ประกอบและแยกชิ้นได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว
 • มีให้เลือกถึง 8 ขนาด ตั้งแต่ความสูงอักษร 2.5 – 16.5 มม.
 • สามารถประกอบอักษรและตัวเลขเข้าด้วยกันได้
 • สามารถประกอบต่างขนาดกันได้ *
 • มีอักษรและตัวเลขเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย
 • ผ่านมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม RoHS

หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
โปรดสังเกตเครื่องหมายการค้า “SANBY” เพื่อคุณภาพและความทนทานที่สูงกว่า

 

“Creating Your Endless Expressions”
Connectable Stamps | Endless Stamp Series
 • English alphabet stamp set of 30 stamps (26 upper-case letters and 4 symbols)
 • Number stamp set of 15 stamps (0 – 9 and 5 symbols)
 • One-touch connectable because of extra-large joint
 • Up to 8 sizes available (imprint of 2.5 – 16.5 mm high)
 • Different types connectable (alphabet-to-number)
 • Different sizes connectable *
 • Individual stamps available separately
 • RoHS compliant

Available at Stationery Shops and Department Stores
Please notice a “SANBY” trademark for high quality and durability.

* ประกอบต่างขนาดกันได้ดังนี้ (Connecting different sizes)

No.00 ⇔ No.0  |  No.1 ⇔ No.2  |  No.3 ⇔ No.4 ⇔ No.5

● ขนาดและระยะที่สำคัญ (Dimensional Specifications)

 


ENGLISH ALPHABETS – Complete Set (30 Pcs)

Each set includes A-Z and 4 symbols. (imprint of 2.5 – 16.5 mm high)

– มีอักษรเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย (Individual stamps available separately) –

ตรายางประกอบได้ – ชุดอักษรอังกฤษ (30 ตัว)

แต่ละชุดประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และสัญลักษณ์ 4 ตัว (ความสูงอักษร 2.5 – 16.5 มม.)

 


NUMERALS – Complete Set (15 Pcs)

Each set includes number 0-9 and 5 symbols. (imprint of 2.5 – 16.5 mm high)

– มีอักษรเดี่ยวแยกชิ้นจำหน่าย (Individual stamps available separately) –

ตรายางประกอบได้ – ชุดตัวเลข (15 ตัว)

แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเลข 0-9 และสัญลักษณ์ 5 ตัว (ความสูงอักษร 2.5 – 16.5 มม.)

 


ตรายางประกอบได้ (แบบสั่งผลิต/อักษรพิเศษ)
 • สั่งทำอักษร/ตัวเลข บนหน้ายางได้ตามต้องการ
 • ตัวเลขไทย อักษรไทย ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก รูปทรงต่างๆ ฯลฯ
Custom Endless Stamp
 • Letter or number on rubber stamp can be customized
 • Thai number, Thai letter, English lower-case letter, shapes, etc.

 


หมึกและแท่นประทับหมึก สำหรับงานอุตสาหกรรม
 • หมึกชนิดพิเศษ ใช้ประทับได้บนพื้นผิวแทบทุกชนิด
 • ใช้ประทับบนผิวโลหะ แก้ว กระเบื้อง พลาสติก ยาง หนัง กระดาษผิวมัน ไม้ ผ้า ฯลฯ
 • สำหรับประทับล็อตการผลิต วันที่ผลิต รหัสสินค้า ฯลฯ
 • หมึกเติม (BI-50D) สำหรับตรายาง รุ่น ออโต้แสตมป์
 • แท่นประทับหมึก (BP-3D) สำหรับตรายาง รุ่น เอ็นด์เล็สแสตมป์ และเทคโนทัช
 • มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
Universal Ink and Stamp Pad
 • Ideal for any surfaces and industrial applications
 • For stamp on metal, glass, tile, plastic, rubber, leather, paper, wood, cloth, etc.
 • For stamping lot number, serial number, manufacturing date, etc.
 • Refill ink (BI-50D) for SANBY Auto Stamp series
 • Stamp pad (BP-3D) for SANBY Endless Stamp and Techno Touch series
 • Safety data sheet (SDS) available